Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

FYI: Commit của MHST 2011 LibreOffice team trong 3.5.2

Đây là công sức của cả nhóm :)

- Print dialog: page input field now shows current page by default. fdo#34697 (Ta Duc Tung)
- https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=34697

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Sau 40 phút "ôn nghèo kể khổ" với hội đồng giám khảo và trả lời câu hỏi cũng như nhận xét, đây là kết quả của chúng ta :D

Thông báo số 5 - Kết quả chung khảo (10/10/2011)

Mã dự án
Tên dự án
Tên nhóm – Trường
Giải
MHST11-15
Xây dựng extension portal cho Nimbus.
Đại học Bách Khoa Hà Nội
NHẤT
MHST11-10
Zimbra as a Service
Đại học khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
NHÌ
MHST11-08
Phát triển mở rộng các chức năng của LibreOffice
Đại học FPT
BA
MHST11-14
Tự động hóa bóc và lấy tin cho trang tin điện tử tổng hợp
Đại học Công Nghiệp Hà Nội
KHUYẾN KHÍCH
MHST11-03
Nhận dạng đồ vật (sách) bằng điện thoại Android
Đại học Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội
KHUYẾN KHÍCH

Link slide và báo cáo
Báo cáo chi tiết
Slide dạng odp
Slide dạng pdf

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

A glimpse at our developer community: Oracle tops on dev contribution

http://blog.documentfoundation.org/2011/07/26/a-glimpse-at-our-developer-community/

Ngược lại với phỏng đoán của mọi người,
Oracle vẫn là *công ty* đóng góp nhiều nhất vào LibO.
Như vậy, có lẽ Apache OpenOffice sẽ tự tiêu tự hủy.
Trong danh sách dưới đây, "Unknown" nghĩa là người đóng góp tự do.

Employers with the most developers (total 300)

    (Unknown): 205 (68.3%)
    Oracle: 54 (18.0%)
    SUSE: 20 (6.7%)
    Known contributors: 9 (3.0%)
    Canonical: 4 (1.3%)
    Redhat: 2 (0.7%)
    SIL: 2 (0.7%)
    CodeThink: 1 (0.3%)
    Bobiciel: 1 (0.3%)
    Lanedo: 1 (0.3%)
    Tata Consultancy Services: 1 (0.3%)

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

Quản lí process trong Linux

Do gặp lỗi khi sử dụng vncserver, yêu cầu phải tắt process manually, em đã tìm hiểu về cách manage process trong linux.
Tham khảo tai trang web: http://www.cyberciti.biz/faq/show-all-running-processes-in-linux/

1. Kill process của vncserver bằng tay (áp dụng khi kill theo 2 cách đã liệt kê không thành công)
- Tìm pid (process id) của vnc đang chạy:ông
[thamht@MHST11-08 ~]$ pgrep vnc
4093
4101
25560
32083
- Xem thông tin của pid (để chắc chắn process này là process cần xử lí):
[thamht@MHST11-08 ~]$ ps 4093
PID TTY STAT TIME COMMAND
4093 ? S 0:00 Xvnc :4 -desktop MHST11-08:4 (tatung) -httpd /usr/share/vnc
- Kill process
[thamht@MHST11-08 ~]$ sudo kill 4093

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

Tổng hợp Easy Hack

Tính tới hiện tại thì team đang chạy 3 Easy Hack
1. Bug 34697 - [EasyHack] no option Print Current Page on dialog Print --> Tùng
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=34697

Easy Hack này đã được giải quyết để LibreOffice hoạt động đúng như OpenOffice từng làm là cho luôn trang hiện tại vào text box của Page Range. Hiện tại đang thử để cho thêm một radio button kiểu Current page vào nữa.
--> Đã cho được radio button nhưng đang bị lỗi bắt event khi check radio button.

2. Bug 36800 - EasyHack: [Calc] "Find & replace" does not search single cell --> Hà
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=36800

Hiện tại đã tìm được code pointer của easy hack và đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây lỗi để sửa.

3. Bug 37775 - [EasyHack] Recent Documents not updated by Save & Save As...
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=37775


Hiện tại chưa làm j được khác ngồi đọc source code và chạy debug để tìm ra module cần sửa. Có thể phải chạm đến code java (theo như em đọc source code thấy vậy)

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

config VNC (Virtual Networked Computing)

A. Config VNC trên server.
1. Check xem đã cài vnc & vnc server chưa.
[thamht@MHST11-08 sysconfig]$ rpm -qa | grep vnc
vnc-server-4.1.2-14.el5_6.6
gtk-vnc-python-0.3.8-3.el5
gtk-vnc-0.3.8-3.el5
vnc-4.1.2-14.el5_6.6
Nếu chưa có thì dùng yum để cài.

2. Thêm vào file /etc/sysconfig/vncservers như sau (cứ 2 lines set cho 1user)
VNCSERVERS="1:mhst1108"
VNCSERVERARGS[1]="-geometry 800x600"
VNCSERVERS="2:thamht"
VNCSERVERARGS[2]="-geometry 800x600"

Setting như trên tức là server sẽ lắng nghe user mhst1108 tại cổng 5901, user thamht tại cổng 5902 (tự động cộng thêm 5900).

3. Đặt passwd
[thamht@MHST11-08 sysconfig]$ vncpasswd
Password:
Verify:

4. Để có thể view bằng graphical desktop thay vì terminal, có thể làm như sau:
sudo vi /etc/.vnc/xstartup
- thay "twm &" thành "startkde &"
- uncomment 2 dòng dưới đây:
# Uncomment the following two lines for normal desktop:
#unset SESSION_MANAGER
#exec /etc/X11/xinit/xinitrc
thành
# Uncomment the following two lines for normal desktop:
unset SESSION_MANAGER
exec /etc/X11/xinit/xinitrc

6. Start vnc server
[thamht@MHST11-08 sysconfig]$ vncserver :2

B. Trên client computer
1. check xem đã cài vnc chưa
[thamht@thamht]$ rpm -qa | grep vnc
2. Start vnc viewer
[thamht@thamht]$ vncviewer 119.15.161.28:5902
Lúc này, cửa sổ yêu cầu nhập passwd hiện ra. Nhập passwd vào là xong.

C. Stop vncserver.
Có 2 cách:
[thamht@MHST11-08 sysconfig]$ vncserver -kill :2
Killing Xvnc process ID 3961
Hoặc
[thamht@MHST11-08 sysconfig]$ /sbin/service vncserver stop
Shutting down VNC server: 2:thamht [OK]

Để tắt trên client, chỉ cần đơn giản là Ctrl + C trên terminal hoặc tắt cửa sổ vncviewer.

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

Build Error

cd bootstrap
./g pull -r
sh mhst-config.sh

Lỗi như sau:

 it seems you are using a threaded build, which means that the
 actual compile error is probably hidden far above, and could be
 inside any of these other modules:
     setup_native vcl
 please re-run build inside each one to isolate the problem.
Cách sửa: cd vào từng folder và build (make -r hay build) lại