Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

FYI: Commit của MHST 2011 LibreOffice team trong 3.5.2

Đây là công sức của cả nhóm :)

- Print dialog: page input field now shows current page by default. fdo#34697 (Ta Duc Tung)
- https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=34697

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét