Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

htop khi build LibreOffice

Có vẻ như khi build LibreOffice, make chỉ ăn nhiều CPU chứ không ăn RAM :)

                                   
                       
 $htop
 
 1 [||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.0%]   Tasks: 180, 26 thr; 10 running
 2 [||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.0%]   Load average: 8.94 4.36 2.87 
 3 [||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.0%]   Uptime: 15:20:21
 4 [|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.3%]
 5 [||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.0%]
 Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||    480/3034MB]
 Swp[                        0/0MB]

 PID USER   PRI NI VIRT  RES  SHR S CPU% MEM%  TIME+ Command                            
 3311 vuhung  25  0 70696 65956 5712 R 56.0 2.1 0:02.26 /usr/libexec/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2/cc1plus -quiet -I../st
 3330 vuhung  25  0 68148 63108 5732 R 33.0 2.0 0:02.00 /usr/libexec/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2/cc1plus -quiet -I../st
 3289 vuhung  18  0 971M 39100 8492 S 27.0 1.3 0:01.18 /bin/sh /usr/bin/ant -Dbuild.label=build-350m1(Build:0) -Dant.b
 3493 vuhung  17  0 971M 39100 8492 R 22.0 1.3 0:00.79 /usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk/bin/java -classpath /usr/share/
 3540 vuhung  15  0 971M 39100 8492 S 5.0 1.3 0:00.36 /usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk/bin/java -classpath /usr/share/
 3023 vuhung  21  0 31776 1376  868 S 19.0 0.8 0:00.04 sh ../configure --disable-debug --enable-optimize --with-dist-p
32751 vuhung  15  0 9568 1272  920 R 18.0 1.0 0:00.34 htop
 3540 vuhung  15  0 971M 31680 8364 S 15.0 1.0 0:00.28 /usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk/bin/java -classpath /usr/share/
 2809 vuhung  15  0 86268 80460 5756 R 13.0 2.6 0:03.08 /usr/libexec/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2/cc1plus -quiet -I../st
32751 vuhung  15  0 2568 1272  920 R 1.0 0.0 0:00.33 htop
 3023 vuhung  24  0 2776 1372  868 S 0.0 0.0 0:00.02 sh ../configure --disable-debug --enable-optimize --with-dist-p
 3306 vuhung  25  0 44808 38688 5580 R 0.0 1.2 0:01.01 /usr/libexec/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2/cc1plus -quiet -I../st
 3523 vuhung  25  0 24152 16344 3452 R 0.0 0.5 0:00.12 /usr/libexec/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2/cc1plus -quiet -I../st
 2226 root   RT -5   0   0   0 S 0.0 0.0 0:01.80 bzip2 -cd /libo/vuhung/000.git/bootstrap/src/b4cae0700aa1c2aef7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét