Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

Tổng hợp Easy Hack

Tính tới hiện tại thì team đang chạy 3 Easy Hack
1. Bug 34697 - [EasyHack] no option Print Current Page on dialog Print --> Tùng
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=34697

Easy Hack này đã được giải quyết để LibreOffice hoạt động đúng như OpenOffice từng làm là cho luôn trang hiện tại vào text box của Page Range. Hiện tại đang thử để cho thêm một radio button kiểu Current page vào nữa.
--> Đã cho được radio button nhưng đang bị lỗi bắt event khi check radio button.

2. Bug 36800 - EasyHack: [Calc] "Find & replace" does not search single cell --> Hà
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=36800

Hiện tại đã tìm được code pointer của easy hack và đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây lỗi để sửa.

3. Bug 37775 - [EasyHack] Recent Documents not updated by Save & Save As...
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=37775


Hiện tại chưa làm j được khác ngồi đọc source code và chạy debug để tìm ra module cần sửa. Có thể phải chạm đến code java (theo như em đọc source code thấy vậy)

1 nhận xét: