Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

Quản lí process trong Linux

Do gặp lỗi khi sử dụng vncserver, yêu cầu phải tắt process manually, em đã tìm hiểu về cách manage process trong linux.
Tham khảo tai trang web: http://www.cyberciti.biz/faq/show-all-running-processes-in-linux/

1. Kill process của vncserver bằng tay (áp dụng khi kill theo 2 cách đã liệt kê không thành công)
- Tìm pid (process id) của vnc đang chạy:ông
[thamht@MHST11-08 ~]$ pgrep vnc
4093
4101
25560
32083
- Xem thông tin của pid (để chắc chắn process này là process cần xử lí):
[thamht@MHST11-08 ~]$ ps 4093
PID TTY STAT TIME COMMAND
4093 ? S 0:00 Xvnc :4 -desktop MHST11-08:4 (tatung) -httpd /usr/share/vnc
- Kill process
[thamht@MHST11-08 ~]$ sudo kill 4093

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét